header

Vedtekter

Vedtekne på skipingsmøtet 13.06.2005

§ 1 NAMN

Namnet til laget er Kvam Næringsråd.

§ 2 FØREMÅL

Kvam Næringsråd har som føremål å ta vare på og utvikla næringslivet sine interesser i regionen.

§ 3 MEDLEMER

Medlemmer kan vera firma, private næringsdrivande og etatar / organisasjonar / lag med tilknyting til  og interesse for næringslivet.

Kvart medlem skal ha 1 stemme. Innmeldinga må vera skriftleg og trer i kraft når medlemskontingenten er betalt. Utmelding skjer skriftleg.

Medlemmene skal aktivt og lojalt støtta rådet og arbeida for gode kollegiale tilhøve.

§ 4 ORGAN

Kvam Næringsråd sine organ er årsmøtet og styret

§ 5 KONTIGENT

Etter tilråding frå styret, fastset årsmøtet medlemskontingenten, som ein betalar 1 månad etter årsmøtet. Medlemskapen gjeld for kalenderåret. Rekneskapen fylgjer også kalenderåret. Medlem som etter påkrav ikkje har betalt den årlege fastsette kontingenten, vert stroken som medlem

§ 6 STYRET

Laget vert leia av eit styre på 5.medlemer (leiar og 4 styremedlemer med 3 varamedlemer i nummerert rekkefølgje), alle valde av årsmøtet. Medlemane i styret skal ha geografisk spreiing og representera ulike bransjar. Begge kjønn bør vera representert.

Leiar vert vald ved sers val for eit år om gongen. Dei andre styremedlemene vert valde for 2 år. Mellom dei valde styremedlemene vel årsmøtet nestleiar for 1 år. Varamedlemene vert valde for 1 år. Kvart år er 2 styremedlemer på val, første gong ved loddtrekning.

Styret tilset dagleg leiar og fastset løna.

Minst 3 medlemer, av desse leiar eller nestleiar, må vera til stades for at eit styrevedtak skal vera lovleg.

Styret held møte så ofte leiaren eller minst 2 styremedlemer krev det. Over styret sine drøftingar skal det førast protokoll.

Leiar leier styremøte og medlemsmøte. Er han hindra frå å møta, overtek nestleiar. Leiar og ein styremedlem pliktar laget med sine underskrifter.

§ 7 STYRET SINE FUNKSJONAR

Styret planlegg og leiar den daglege drifta av laget. Styret organiserer møteverksemda i samsvar med laget sitt føremål. Styret har ansvar for økonomien i laget og tek avgjerd i alle saker som ikkje skal avgjerast av medlemsmøte eller årsmøte.

Styret skal dessutan:

a)      Skriva årsmelding om laget sitt arbeid og leggja denne fram for årsmøtet.

b)      Behandla årsrekneskapen og leggja denne fram for årsmøtet.

c)      Gjera framlegg om medlemspengar og budsjett.

d)     Førebu og gje innstilling i andre saker som skal leggjast fram på årsmøtet.

§ 8 ÅRSMØTET

Årsmøtet er laget si høgste makt. Det vert halde kvart år innan utgangen av februar månad. Styret fastset tidspunktet og sender innkalling med minst 14 dagars varsel. Saman med innkallinga bør sendast årsmelding og rekneskap for siste året og sakliste for årsmøtet. Berre medlemer som sjølv møter, kan røysta.

Årsmøtet er vedtaksført når minst 1/5 av medlemene og minst 3 styremedlemer, av desse leiar eller nestleiar, er til stades. Dersom eit mindre tal møter, skal styret fastsetje nytt årsmøte. Dette er vedtaksført utan omsyn til frammøte.

Omframt årsmøte vert halde når styret eller minst 1/5 av laget sine medlemer krev det. Dersom nødvendig, kan fristen innkortast ved innkalling til omframt årsmøte eller ved andre gongs innkalling til årsmøtet.

§ 9 ÅRSMØTET SINE FUNKSJONAR

Årsmøtet vedtek, opphever og forandrar laget sine lover. Det skal vidare:

a)      Behandla styret si årsmelding.

b)      Behandla revidert rekneskap for siste året.

c)      Behandla budsett etter framlegg frå styret

d)     Fastsetja medlemspengane etter framlegg frå styret.

e)      Velja leiar, styremedlemer, nestleiar og varafolk i staden for dei som går ut av styret.

f)       Fastsetja godtgjerdsle til dei tillitsvalde

g)      Velja ein kvalifisert revisor.

h)      Behandla andre saker som styret legg fram.

i)        Velja valnemnd på 3 medlemer til å førebu valet neste år.

Leiaren og dei andre styremedlemene vert valde skriftleg dersom det er meir enn eit forslag eller nokon krev det. Dersom ingen av dei som er føreslegne til leiar får meir enn halvparten av røystene ved første gong røysting, skal det røystast mellom dei 2 kandidatane som har fått flest røyster ved første gongs røysting. Den som då får flest røyster, er vald til leiar.

Saker som nokon ynskjer å behandla på årsmøtet, må vera komne til styret innan 01. februar. Over årsmøtet sine forhandlingar skal det førast protokoll som skal skrivast under av 2 medlemer valde på årsmøtet.

§ 10 UNDERGRUPPER

Innan laget skal det vera høve til å oppretta fag- eller bransjegrupper. Undergruppene kan ha eigne vedtekter, som ikkje må vera i strid med laget sine lover, og som må vera godkjende av styret.

§ 11 LOVENDRINGAR

For endring av laget sine lover krevst det 2/3 fleirtal av dei møtande medlemene og at forslag til lovendring er utsendt saman med innkallinga til møtet.. Alle andre avstemningar med det unntak som fylgjer av §13 vert avgjorde med vanleg fleirtal. Er stemmetalet likt, er leiaren si stemma avgjerande.

§ 12 EKSKLUSJON

Medlem som forgår seg mot laget sine lover eller vedtak, kan av styret ekskluderast eller suspenderast for ei fastsett tid. Vedtak om eksklusjon skal skriftleg meldast vedkomande og vedtaket skal grunngjevast. Styret si avgjerd kan ankast for årsmøtet. Anken har utsetjande verknad.

§ 13 OPPLØYSING

Oppløysing av laget kan skje når minst 1/3 av medlemmene krev det og årsmøtet med 2/3 fleirtal av medlemsmassen eller 2 påfølgande årsmøter vedtek det med vanleg simpelt fleirtal. Ved oppløysing vedtek årsmøtet , ved vanleg fleirtal, korleis eventuelle midlar skal nyttast.

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Sjusetevegen 27
5610 Øystese
 
icon-phone         Tlf: 913 47 997

icon-mail       knr@kvamnet.no
KH-turistinfo
flytt-til-hardanger
hvm